osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Viktora

Najnebezpečnejšia z osemtisícoviek. Takú povesť má hora, z ktorej sa nevrátila jedna tretina horolezcov - každý tretí tam zostal. Pri jej zdolávaní ich zomrelo zruba 167. Jej meno sa dozvieš po zdolaní tejto osemsmerovky.

Riešiť

CHCHVVOOSSTTOOCCOOŽŽAASSOO
TTIIKKEETTLLÁÁEEDDIITTTT
MMTTDDČČNNŇŇLLKKZZSSRRRR
FFAAIITTHHAAÁÁOOEEEEEEAA
KKMMDDGGNNRRKKMMZZBBLLKK
AAÍÍAAIIAABBOOAAOOEEAAYY
HHNNEEBBEEZZPPEEČČNNÁÁSS
AAŠŠÁÁMMOOTTDDVVSSNNTTŠŠ
VVNNAAGGHHOORRAAAAÁÁDDÁÁ
ÚÚNNIIPPRRAAHHUUDDEENNLL
ŤŤSSOOTTUURRKKOOBBCHCHPPII
UUSSYYRRŠŠLLZZEEMMIIAAKK
BBLLAANNKKEETTDDAARRCCAA
MMUUBBLLAANNČČAAZZMMAAAA
AAKKNNRRVVKKŠŠEERRIIFFJJ
ALBUM BARÁK BLANKET ČAKAN ČEŠTINA DARCA DEBET EIDAM FAITH GAZDA HRUŠKA CHVOST IDEÁL IMRICH JARMO KADET KRUTOSŤ LEZEC MESTO MOZOG NEBESIA NEDUH ODSEK OTČIM OZEÁŠ POKÁL RODEO STÁDO STRELA SYNAK ŠÁLIK ŠERIF ŠKVRNKA TIKET TLUPA TOMÁŠ TRAKY TRUBICA ÚVAHA VČELA VITAMÍN VLASŤ ZAMBDAS ZBRAŇ ZEMIAK ŽELANIE

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved