osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Alexandra

Zhruba 26 tisíc poľských zajatcov zavraždili Rusi strelou do zátylku, alebo bodákom, po tom ako napadli Poľsko a de-facto začali spolu s Nemeckom druhú svetovú vojnu. Katynský masaker objavili a precízne zdokumentovali vyšetrovatelia z tejto osemsmerovky.

Riešiť

AAKKCCIIOOVVKKAATTRROOSS
NNLLTTNNEEMMEECCEENNLLVV
AANNEEEEAAOOKKNNLLSSAALL
IIÉÉRRJJLLÍÍEEBBEERRKKAA
LLNNOOAANNEERRMMHHTTTTSS
UURRKKOOSSAAKKAAOOVVEEŤŤ
JJUUKKAATTYYNNSSKKÝÝMMRR
EETTAAAASSÍÍBBAARRDDOOAA
DDUUTTAAKKOOAAKKOOAAŠŠSS
ZZKKLLCCBBLLUUEESSJJTTSS
OOKKEETTDDKKAARRMMRRIIII
RRBBDDÍÍAAKKPPNNAADDEESS
DDEERRBBYYNNUUSSNNVVPPII
ÍÍKKAANNTTOOTTNNEETTOOHH
AADDOONNAAIISSEEMMZZKKTT
ABAKUK ADONAI AKCIOVKA ANJEL ASSISI BARDO BERKA BLUES CEMENT DELTA DERBY DROZD HOTENTOT INKASO JULIANA KLASY KOHELET KONÍK KRÍDLA LAKTE MAJOR MRENA NETER OBRNA OSMAN OŠTIEPOK SEDAN SKELET SLNKO SORTA STRASTI STUPA TATKO TOVAR TURNÉ ULTAN VARHANÍK VLASŤ VÝDAJ YSARN ZMESI

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved