osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Zlaticu

Vďaka bohu za nešťasnú lásku a zvlášť k Márii Pišlovej. Bez nej by nevznikla najdlhšia ľúbostná báseň na svete, vrcholné dielo nášho básnika, ktorého rodné priezvisko si overíš vyriešením osemsmerovky.

Riešiť

AAZZBBEESSTTSSAACHCHOOLLPP
BBMMIILLOOTTAAÍÍNNLLRRĽĽ
DDMMUURRUUPPOOVVLLOOVVEE
RRHHAAÁÁOOEEKKSSNNKKKKTT
AAOOTTSSÚÚSSSSAAAAAAEEII
DDIIIIIIÉÉXXRRSSJJJJSSČČ
NNLLDDMMAARRÍÍNNAAKKAAUU
AALLRREEBBFFAAŠŠRRRRPPMM
TTNNTTTTÁÁDDIIAAKKAAAAOO
ŠŠÁÁÚÚNNEELLCHCHAAKKOOSSTT
RRDDŽŽIIHHÁÁDDIICCOOTTYY
TTYYBBOOPPDDVVEERREEAAKK
CHCHCHCHAAPPOOSSYYPPAAŤŤSSAA
AZBEST BERLA BIEDA BLUES ČEKLÍS DVERE DŽIHÁD EMISÁR FAITH FIACE CHYŽNÁ IDEÁL IKONA ÍRSKO ISKRA JASOT KACHLE KRAJAN LIŠAJ LOKAJ MASÉR MILOTA MOTYKA NÁDYCH PASTA PLOCHA POBYT POSILA POSYPAŤ PROSO SLUHA SÚSTO ŠTANDARD TARAS TÚŽBA UČITEĽ VOLVO YSARN

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved